MODEL: OLIVIA LEONARDA DOPPLER
STYLING: NICOLE SALTI ASSISTANT:NICOLAS HODJI
 


   
  


ALL RIGHTS RESERVED TO YOTAM SHWARTZ.